Atomic and electronic structure of domains walls in a polar metal

Greg Stone, Danilo Puggioni, Shiming Lei, Mingqiang Gu, Ke Wang, Yu Wang, Jianjian Ge, Xue Zeng Lu, Zhiqiang Mao, James M. Rondinelli, Venkatraman Gopalan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Scopus citations

Search results