Mapping the phase diagram of the quantum anomalous Hall and topological Hall effects in a dual-gated magnetic topological insulator heterostructure

Run Xiao, Di Xiao, Jue Jiang, Jae Ho Shin, Fei Wang, Yi Fan Zhao, Ruo Xi Zhang, Anthony Richardella, Ke Wang, Morteza Kayyalha, Moses H.W. Chan, Chao Xing Liu, Cui Zu Chang, Nitin Samarth

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Scopus citations

Search results