Tuning the Chern number in quantum anomalous Hall insulators

Yi Fan Zhao, Ruoxi Zhang, Ruobing Mei, Ling Jie Zhou, Hemian Yi, Ya Qi Zhang, Jiabin Yu, Run Xiao, Ke Wang, Nitin Samarth, Moses H.W. Chan, Chao Xing Liu, Cui Zu Chang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

90 Citations (SciVal)

Search results