Two-dimensional gallium nitride realized via graphene encapsulation

Zakaria Y. Al Balushi, Ke Wang, Ram Krishna Ghosh, Rafael A. Vilá, Sarah M. Eichfeld, Joshua D. Caldwell, Xiaoye Qin, Yu Chuan Lin, Paul A. Desario, Greg Stone, Shruti Subramanian, Dennis F. Paul, Robert M. Wallace, Suman Datta, Joan M. Redwing, Joshua A. Robinson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

619 Scopus citations

Search results